Psikodrama Dernekleri Federasyonu, 8 MART 2016 tarihinde, dört ayrı ilde yer alan beş Psikodrama Derneğinin (Ankara Psikodrama Derneği, Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği, İstanbul Psikodrama Derneği, İzmir Psikodrama Derneği ve Denizli Psikodrama Derneği) biraraya gelerek oluşturduğu bir çatı kuruluştur.

Psikodrama Dernekleri Federasyonunun kısa tarihçesine değinmeden önce Psikodrama’nın ne olduğundan söz etmek isterim. Jacob Levy Moreno (1889-1974), kurucusu olduğu Sosyometri yönteminde, kişilerarası iletişim örüntüleri dezavantajlı olanların ve toplumda yalnız kalanların sağlıklı olamayacaklarını ileri sürmüştür. Yaklaşımının kuramsal temellerini eylem kuramı, spontanlık kuramı, yaratıcılık kuramı ve rol kuramı olarak tanımlamış ve hem insanların yaşadığı sorunların hem de iyileşmenin kaynağını bu kuramlarla kavramlaştırmıştır. Moreno, eylemin insan yaşamındaki öneminden hareketle, insanların duygu ve düşüncelerini eylem halindeyken ifade edebilecekleri; böylece kişilerarası ilişkilerini çalışabilecekleri; spontanlık ve yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir psikoterapi yöntemi olarak sosyometrik, psikodramatik, grup psikoterapisi üçlü sistemini; Psikodrama’yı ortaya koymuştur. Psikodrama gruplarında insanlar, psikodramatist ve grup üyelerinin yardımıyla yaşadıkları önemli olayları ve yaşamdaki rollerini canlandırarak yeniden yaşayabilirler.

Moreno bu süreci şöyle tanımlar: İkinci kez yaşanan her gerçek, birinciden kurtuluştur…

Deneyimli ve iyi eğitilmiş psikodramatistlerin yürüttüğü psikodrama gruplarının,katılımcıların spontanlık ve yaratcılılığını geliştirmesini; farkındalık ve içgörü kazanmasını; empati kurabilmesini; sorumluluk alabilmesini; günlük yaşamda oynanan rollere daha iyi alışmasını; rol çatışmalarını çözmesini; baş etme becerisini geliştirmesini ve dayanıklılığını arttırmasını sağlamak gibi birçok işlevi vardır.

Psikodrama sadece bir psikoterapi yöntemi değildir. Hedefi, tüm insanlığın biyo-psiko-sosyo-evrensel sağlıklı gelişimi olan bir kavrayışı da uygulamalı olarak yaşama geçirmeye olanak sağlayan, kuramlar-yöntemler ve teknikler bütünüdür. Felsefe, sanat, bilim, uygulama, etik psikodrama içinde birbirine kaynaşarak iç içe geçer. Bu anlamda Psikodrama’yı sadece daha geleneksel anlamda işlevsiz düşünce ve davranış örüntülerini azaltıcı bir yaklaşım olarak görmekle yetinmeyip, kişilerarası ilişkileri geliştiren ve ruhsal iyilik halini muhafaza etmeye yönelik, koruyucu ruh sağlığına da hizmet eden bir uygulama olarak değerlendirmek gerekir. Moreno’nun 1930’larda Psikodrama’nın bir türevi olarak geliştirdiği Sosyodrama yönteminde de, esas odak toplum ve toplumsal rollerdir. Adam Blatner’in benzetmesiyle, “Sosyodrama bir psikososyal laboratuvar” misali, gruplar arası çatışmaların mercek altına alınmasını ve anlaşılmasını mümkün hale getirir.

Psikodramanın Türkiye’ye gelişi 1984 yılında Prof. Dr. Abdülkadir Özbek Hocamızın çabalarıyla oldu. Hocamızın Ankara’da başlattığı psikodrama eğitimleri çok hızla diğer illere yayıldı. Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü çatısı altında;Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulan psikodrama dernekleri ile başlayan eğitim süreci, önce Überlingen Moreno Enstitüsü, daha sonra International Association of Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP);Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO) ile ilişkilerve başta Prof. Dr. GreteLeutz olmak üzere yurt dışından gelen çok sayıda psikodramatistin destekleriyle sürdü ve halen sürmektedir.

Psikodrama Dernekleri Federasyonu, 32 yıllık tüm bu çaba ve emeklerin birikiminin bir ürünüdür. Şimdiye kadar bu süreçte emeği geçen herkese buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunarız…


Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekleri Federasyonu Başkanı

The Federation of Psychodrama Associations is an organization which was founded on March 8, 2016 by uniting five psychodrama associations located in four different cities (Ankara Psychodrama Association, Abdülkadir Özbek PsychodramaAssociation, Istanbul Psychodrama Association, İzmir Psychodrama Association, and Denizli Psychodrama Association).

Before I provide aconcise history of the Federation of Psychodrama Associations, I will briefly describe psychodrama. Jacob Levy Moreno (1889-1974) enounced in the Sociometry method he developed, that those who are disadvantaged in their interpersonal communication skills and those who are socially isolated can not be mentally healthy. Moreno defined the theoretical foundations of his approach as action theory, spontaneity theory, creativity theory, and role theory, and conceptualized the source of both people’s problems and the source of their recovery based onthese theories. Moreno emphasized the importance of action in human life and developed psychodrama as a psychotherapy method that allowed individuals to express their emotions and thoughts in action, and evaluate their interpersonal relationships. Psychodrama is a form of psychotherapy that combines sociometric, psychodramatic, and group therapy elements so that participants can improve spontaneity and creativity.

In psychodrama groups, participants can relive important lifeevents and explore the roles they play in life by dramatizing them with the help of psychodramatists and other group members.Moreno describes this process as follows: “Every true second time is liberation from the first.”

Psychodrama groups, conducted by experienced and well-trained psychodramatists, have many functions including: improving the spontaneity and creativity of group members; helping participants gain awareness and insight into the nature of their interpersonal relations; enhancingempathy skills; helping group members take responsibility; assisting group members in gaining a greater understanding of the roles played in daily life period; helping participants solve role conflicts; improving coping skills; and increasingresilience.

Psychodrama is not just a form of psychotherapy method. It is an integration of theories with methods and techniques within a philosophical framework. As Moreno crystallizes it, "a truly therapeutic procedure cannot have less an objective than the whole mankind." Theaim of psychodramais thebio-psycho-socio-universalgrowth of all humanity. Philosophy, arts, science, practice and ethics are mingled together and embodied in it. In this sense, while Psychodrama may be used in a traditional manner to reduce maladaptive thoughts and behaviors, it may also be used as a tool inthe service of preventive mental health (that is,for better inginterpersonal relationships and preserving sound mental health). In Sociodrama, which is an approach derived from psychodrama that Moreno developed during the 1930s, the main focus is society and social roles. Using Adam Blatner’s metaphor, “sociodrama is a psychosocial laboratory” that allows us to put intergroup conflicts under the spotlight, to examine and understand them.

Psychodrama was introduced to Turkey in 1984 through the efforts of Prof. Dr. Abdülkadir Özbek. The psychodrama training that he initiated as our trainer in Ankara spread very quickly to other cities. This training process evolved with psychodrama associations established in Ankara, Istanbul, and Izmir under the umbrella of the Dr. Abdülkadir Özbek Psychodrama Institute, and was further elaborated with international ties such as cooperation with the Überlingen Moreno Institute and then the International Association of Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP) and the Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO), as well as the individual support of many psychodramatistsfromabroad, especially Prof. Dr. Grete Leutz.

The Federation of Psychodrama Associations is the product of the accumulation of 32 years of labor and experience. We present our endless thanks to everyone who have contributed to this process thus far.


President of the Federation of Psychodrama Associations