Federasyon Tüzüğü

PSİKODRAMA DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

İÇERİK DİZİNİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Adı, Merkezi, Kurucuları, Amaç ve Çalışma Alanı

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyona üyelik: I-Asıl Üyelik, II-Onursal (Fahri) Üyelik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Federasyon organları aşağıda belirtilmiştir:

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Federasyonun Gelir Kaynakları

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Adı, Merkezi, Kurucuları, Amaç ve Çalışma Alanı

MADDE 1- Federasyonun Adı:  Psikodrama Dernekleri Federasyonu

Federasyonun Genel Merkezi: Ankara.

MADDE 2: Kurucu Derneklerin adları:

1-         Ankara Psikodrama Derneği

2-         İstanbul Psikodrama Derneği

3-         İzmir Psikodrama Derneği

4-         Denizli Psikodrama Derneği

5-         Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği

MADDE 3- Federasyonun Amacı, Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri ile Faaliyet Alanları:

1.Üye dernekleri ulusal ve uluslararası organizasyonlar, federasyonlar, platformlar, resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek,

2.Üye dernekler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak ve geliştirmek; derneklerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

3.Ulusal ruh sağlığı, psikoterapi, psikodrama politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,

4.Psikodrama eğitim, uygulama ve araştırmaları konularında bütünlüğü sağlamak, hizmetlerin geliştirilmesine ve desteklenmesine yardımcı olmak,

5.Psikodrama ve psikoterapiyi ilgilendiren sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve görev almak, çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara duyurmak,

6.Ruh sağlığını koruma, iyileştirme ve önlemede psikoterapi ve psikodramanın yeri, önemi ve rolünü belirgin hale getirmek,

7.Psikodrama uygulamasını güncel ve çağdaş standartlara ulaştırmak amacıyla, mesleki eğitim programları geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

8.Mesleki kariyer ve onuru korumak, psikodrama alanında çalışanlar arasındaki veya eğitici–eğitilen, danışan/hasta-psikodrama alanında çalışanlar arasındaki ilişkiler ve taraflarla ilgili etik ilkeleri belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak,

9.Psikodrama ve sosyodrama eğitiminin standardizasyonu ve akreditasyonunu ve yeterlilikleri sağlamak,

10.Psikodramaalanındaki her türlü gelişmelerin ve yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

11.Psikodrama eğitim ve uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında ve uygulanmasının sağlanmasında görev almak için çalışmalar yapmak, mevzuatın aksayan yönlerini tespit edip düzeltilmesi için çalışmalar yapmak,

12.Psikodrama konusunda toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak,

13.Psikodramaalanında çalışanlar ve psikoterapistlerin özlük haklarının korunmasına ve geliştirilmesine, ilgili alanlarda yasadıkları sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

14.İlgili kurumlardan izin almak şartıyladoğal afet, toplumsal olaylar (kriz), savaş ve olağanüstü durumlarda yurtiçi ve yurtdışında gerekli çalışmaları yapmak, desteklemek ve görev almak,

 1. Genel Kurul kararıyla yetkilendirilmiş yönetim kurulu tarafından yürütmek üzere her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak, kurulu şirketlere genel kurul kararı ile katılmak, Federasyonun çalışmaları için gerekli gördüğü tesisleri kurmak ve işletmek, Federasyon ihtiyaçlarını karşılamak için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, gayrimenkuller üzerinde Federasyon leyh ve aleyhinde her nevi ittifak, şufa ve ipotek gibi haklar intisap etmek veya vermek, terkin ve fekk etmek,
 2. ”Kamu yararına çalışan federasyon” statüsü almak ve bu konudaki yasa, yönetmelik, genelge vb. ile tanınan haklardan yararlanmak,
 3. Üyelerinin kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara destek sağlamak amacıyla lokal, çok amaçlı salon, kütüphane, okuma odaları ve salonlar açmak, sosyal tesisler kurmak,bunları tefriş etmek, çalıştırmak veya kiraya vermek,
 4. Psikodramatistlerin görevlerini sürdürürken, eğitimleri ve akademik gelişimlerinin sağlanması konusunda yöntemler geliştirmek, ilgili kurul ve kurumlarda görev almak ve çalışmalarda bulunmak,
 5. Psikodramatistlerin bilimsel çalışmalarda bulunmalarına yardımcı olmak, bilimsel çalışmalar planlamak, uygulamak, koordine etmek,
 6. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, ulusal ve uluslararası diğer derneklerle, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 7. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda ulusal ve uluslararası konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona ya da eşdeğer düzeyde organizasyonlara katılmak,
 8. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatına uygun olarak, federasyon üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek, her türlü toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, kongre ve diğer etkinlikler düzenlemek, arşiv oluşturmak, bilimsel çalışmalarda bulunulmasını sağlamak. Kitaplıklar ve kütüphaneler oluşturmak, kitap, gazete, bülten, broşür vs. yayınlamak. Bilgisayar ve iletişim teknolojisinden faydalanarak yayın yapmak,
 9. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve yurtiçi ve yurt dışı gönüllü kuruluşlarla bilimsel çalışmalarda bulunmak, ulusal ve uluslararası hibe ve kredi kurum/ kuruluşlarına proje hazırlamak ve yürütmek, projeler oluşturmak, projelere katılmak ve protokoller yapmak, yasal sınırlamalar çerçevesinde gerekli görülen her türlü çalışmaları yapmak,

24.Psikodrama Dernekleri Federasyonu, kuruluş amaçları doğrultusunda, üye derneklerin ve bu derneklerin üyelerinin idare ve yönetmelikler ile ilgili doğrudan ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, üyelerini her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil eder ve ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda yönetim kurulu kararı ile taraf olur.

 1. Yurt içinden ve yurtdışından ayni ve nakdi yardım ve bağış alabilir.
 2. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü nitelik ve sayıda kurullar kurar.
 3. Çalışmalarda üyeler ve üyeler dışındaki kurum, kuruluş ve kişiler için gönüllülük esas olmakla beraber yetkili kurul görev verebilir.
 4. Federasyon amacı doğrultusunda ülke genelinde ve gerekli gördüğü hallerde başka ülkelerde faaliyet gösterir.
 5. Federasyon yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler kurabilir. Genel Kurula katılma hakkına sahip delege sayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilir.
 6. Federasyon evrensel hukuk ilkeleri, anayasa, kabul edilmiş uluslararası sözleşmeler ve yasalarda tanınmış insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde toplumun ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile faaliyet gösterir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyona üyelik:

MADDE 4

I-ASIL ÜYELİK

Psikodrama Dernekleri Federasyonu’na, illerde federasyonun amacına uygun olarakTürkiye ‘de kurulmuş ve kurulacak olan Psikodrama Dernekleri, başkanının ve tüm asil üyelerinin fiilen psikodrama öğrencisi, psikodrama asistanı, psikodrama yöneticisi, psikodrama terapisti olması ve tüzüklerinin uygun olması koşuluyla üye olabilir. Kendi isteği dışında idarece sözleşmesi feshedilen üye derneklerin üyelerinin hukuksal süreç sonuçlanıncaya kadar üyelik hakları devam eder.

Federasyona müracaat eden derneğin yazılı başvurusu ve Federasyon Yönetim Kurulu’nun başvuruyu inceleyerek karar vermesiyle üyelik kesinleşir.

Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Mülkleri üzerinde federasyon hiçbir hak talep edemez.

II-ONURSAL (FAHRİ) ÜYELİK

Federasyon amaç ve hizmet konularında fiiline ve karşılıksız olarak çalışmalarda bulunan, maddi ve manevi yarar sağlayan derneklereGenel Kurulun kararı ile onaylanarak onursal üyeliklerine karar verilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler. Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri onursal üye olabilirler.

Üyelik için başvuru:

MADDE 5– Psikodrama derneklerinin üyelik için başvuru yazısı, genel kurul kararı, yönetim kurulu üyelerinin listesi, görev yerleri ve adres bilgileri federasyon genel merkezine ulaştırılması ile başvuru yapılmış sayılır.

Üyelik hakkında karar:

MADDE 6 – Üyelik başvurusu yapan psikodrama derneklerinin bilgileri ilk federasyon yönetim kurulu toplantısında gündeme alınarak tartışılır.Başvuru yapan derneğin tüzüğü ve özellikle amaç ve üyelik şartları yönünden değerlendirilir.Federasyon Yönetim Kurulu, üyelik müracaatının sonucunu 30 gün içinde karara bağlayarak ilgili derneğe yazılı olarak bildirir.

Üyelerin hakları:

MADDE 7 – Psikodrama Dernekleri; Federasyon Genel Kurulunda delege yöntemi ile temsil edilir ve delegeler federasyon organlarında görev alabilir. Üye olan Psikodrama Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği etkinlik ve faaliyetlere katılırlar.

Psikodrama Federasyonu’nun üyelik ilkeleri:

MADDE 8– Psikodrama Dernekleri Federasyonu’na üyelik başvurusunda bulunan psikodrama dernekleri ve dernek yönetim kurulu üyeleri, uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca, Psikodrama Dernekleri Federasyonu üyesi dernekler ve yönetim kurulu üyeleri, diğer üyelere, Federasyon’a ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazamaz, söylemlere yer veremez.

Federasyonun amacını gerçekleştirmesini zorlaştırıcı ve/veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Federasyon’un kararlarına kayıtsız kalamaz. Kararları uygulamaktan imtina edemez.

Diğer yükümlülükler, yaptırımlar ve üyeliğin sona ermesi:

MADDE 9 – Psikodrama Dernekleri Federasyonu üyelerinin yükümlülükleri ve 8. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar:

9.1. Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen derneklerin üyeliklerinin son bulması için Yönetim Kurulu öneri getirir. Yönetim kurulunun kararı ile ilgili dernek, Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

9.2. Üye dernekler, adres, telefon vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Federasyon’un Genel Merkezine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üye derneğin Federasyona kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üye derneklerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.

9.3. Yasal engeli olan, engeli sonradan ortaya çıkan veya tüzel kişiliği sona eren üye derneğin üyeliği düşer. Bu derneğin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

9.4.Üye dernek, federasyondan ayrılmak isterse, dernek Genel Kurul Kararı bir başvuru yazısı ile Psikodrama Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu’na bildirilir. Üye derneğin Psikodrama Dernekleri Federasyonu’na üyelikten ayrıldığına dair yazılı başvurusunun genel merkeze ulaşması ile üyelik sona erer.

9.5.Gerek ayrılma ve gerekse Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile silinme hallerinde, durum Üye Kayıt Defteri’ne işlenir. Durum üye derneğin bilinen adresine tebliğ olunur.

9.6.Üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılan dernek; federasyonun mal varlıkları üzerinde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

9.7. Üst üste iki yıl aidatını ödemeyen dernek yazılı olarak uyarılır. Yazılı tebligattan itibaren 3 ay içinde borcunu ödemeyen derneğin yönetim kurulu kararı ile borcu yasal faiziyle tahsil edilme yoluna gidilir.

9.8. Üye derneklerin ulusal ve uluslararası anlamda düzenleyeceği faaliyetlerde Federasyonun yönetim kurulunu yazılı olarak bilgilendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Federasyonun zorunlu organları aşağıda belirtilmiştir:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Disiplin kurulu

Gerekli görüldüğünde federasyon genel kurulunca başka organlar ve alt komiteler, çalışma birimleri oluşturulabilir.Bu organlara zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez.

MADDE 10- GENEL KURUL

Genel Kurul, Federasyon’un en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel Kurul, üye derneklerin eşit temsili ile oluşur. Her üye dernek 5 (Beş) delegeyle temsil edilir.Genel kurulda sadece delegelerin seçme ve seçilme hakkı vardır.

Üye dernekler federasyon genel kurulundan en geç 1 ay önce federasyon yönetimine delegelerini bildirmek zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise toplantı ilanını takiben en geç toplantıya 1 hafta kala derneklerce delege listeleri Federasyona gönderilecektir.

Üye dernekler delege seçimlerini kendi genel kurullarında yaparlar.

MADDE 11- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul, Federasyon üçyılda bir Mayıs ayında gündem konularını görüşmek için olağan olarak toplanır. Federasyon ayrıca Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü ya da Genel Kurulu oluşturan üye dernek delege sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

MADDE 12- ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

MADDE 13- TOPLANTI USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve Yönetim kurulu tarafından hazırlanmış listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

14.1. Federasyon organlarını seçmek,

14.2. Federasyon Tüzüğünü değiştirmek,

14.3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, faaliyet ve hesaplarından ötürü ibra etmek,

14.4. Federasyon’un bir konfederasyona katılmasına veya bir konfederasyondan ayrılmasına karar vermek, işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

14.5. Gerektiğinde Federasyon’a taşınmaz satın almak veya mevcut taşınmazları satmak ya da gerektiğinde bunlar üzerinde Federasyon leh veya aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

14.6. Federasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek,

14.7. Yurt içi ve dışındaki kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek

14.8. Yasada ve Tüzükte Genel Kurul’a verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

 

MADDE 15-KURULLARIN SEÇİMİ

Yönetim kurulu 5 asıl,  5 yedek üyeden, Denetleme Kurulu 3 asıl, 3 yedek üyeden, Disiplin Kurulu 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.  Adaylar, gündemin ilgili maddesinde Divan Başkanlığı’na iletilir. Divan Başkanlığı bu adayların isimlerini kesinleştirir, Genel Kurul tarafından görünür bir yere asar. Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun üyeleri ayrı ayrı seçilir. Kurulların seçiminde en az asıl ve yedek üye sayısı kadar aday gösterilir. En fazla oy alanlar asıl üye, asıl üyelerden sonra sırasıyla oy alanlar yedek üye olurlar. Oyların eşitliği durumunda kura çekilir.

Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel Kurul toplantısında Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, işi ve adresi toplantıyı izleyen 30 gün içinde ilgili mercilere yazılı olarak bildirilir.

MADDE 16 – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, dernek delegeleri arasından üç yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler oy sırasına göre sıralanır.

Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; kendi aralarından bir Başkan, Başkan Yardımcısı, bir Sekreter Üye, bir Sayman Üye seçerek görev bölüşümü yaparlar. Diğer üyelere de Federasyon faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü yapılır.

İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurul’a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

Asıl üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır.

MADDE 17- YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA USULU

Yönetim Kurulu, Federasyon islerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları üye derneklerin bulunduğu herhangi bir ilde yapılabilir. Toplantı gündemi ve yeri Sekreter Üye tarafından hazırlanarak on beş gün önceden Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine duyurulur.

Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, bulunmadığı takdirde Başkan Yardımcısı  yönetir.

Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim Kurulu, gerekirse uzman olan bir kişiyi davet ederek görüşünü alır.

Mazeretsiz olarak bir yıl içinde 3, mazeretli de olsa toplamda 4 kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

MADDE 18-YÖNETİM KURULUNUN MUNFESİH SAYILMASI

Her ne sebeple olursa olsun, Yönetim Kurulu üye sayısı; yedek üyelerin katılımına rağmen, üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 19-YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Federasyonu eğitim faaliyetleri dışındaki alanlarda temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen durumlarda kira sözleşmesi yapmak,

6-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

7-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

11-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

13-Resmi özel diğer kurum ve kuruluşlarla üye dernekler ve üyeleri adına sözleşme içerikleri için toplu görüşmelerde bulunmak ve taraf olmak,

14- İhtiyaç duyulan görevleri planlamak, yaptırmak amacıyla federasyona üye derneklerin istekli üyeleri arasından seçilen ve/veya profesyonel uzman görüşlerine ihtiyaç duyulan kişilerden re’sen görevlendirilme ile komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonların uyacağı kurallar ve çalışma düzenleri ile ilgili yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve yayınlanır.

15- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak.

 

MADDE 20- FEDERASYONUN PARASI VE MALLARI

Genel kurulun yetkilendirmesiyle; Federasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine yetki verebilir.

Federasyon’un parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır.

Ödemeler birisi Sayman Üye olmak koşuluyla Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri olmak üzere iki üyenin imzalarını taşıyan ödeme emri ile yapılır.

Yönetim Kurulu Federasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için yeterli miktarda parabulundurabilir. Yönetim Kurulu Federasyon mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli önlemleri alır. Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıttan düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.

 

MADDE 21 – DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca üç yıllık görev süresi için, hukuki ve mali konularda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

MADDE 22 – DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu, Federasyonun gelir-gider hesaplarını, bunların dayandığı belge ve kayıtları, muhasebeye ait defterleri denetler.

Bu amaçla Denetleme Kurulu;

 1. Kasayı sayar, giderlerin tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını inceler,
 2. Gerekli gördüğü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu’nu uyarır,
 3. Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na verir,
 4. Denetleme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister,
 5. Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri, belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler,
 6. Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder,
 7. Denetleme görevini, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar; sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar,
 8. Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
 9. Denetleme sonunda, usulsüz veya Federasyonun mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın saptanması halinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

MADDE23-  DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından üç yıllık görev süresi için, sınava girip diploma almış, en az 10 (on) yıldır psikodramatist olarak çalışanlar, eğitmen olarak kabul edildiği şartlarda en az 5(beş) yıllık eğitmen olanlar arasından seçilmişüç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

MADDE 24: DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Disiplin Kurulu seçildikten sonraki ilk ay içinde asıl ve yedek üyeler birlikte toplanarak asıl üyeler arasından bir Başkan seçer.

1- Toplantıya Başkan, başkanlık eder.

2- Toplantı yeter sayısı üçkabul edilebilir, özürleri nedeniyle toplantıya katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler, 1. yedekten başlamak üzere, sırayla çağrılarak toplantı yeter sayısı tamamlanır. Bu gibi durumlarda toplantıya çağrılan yedek üyelerin sayısı, asıl üyelerin sayısından fazla olamaz.

3- Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen derneklerin üyeliklerinin son bulması için, Yönetim Kurulunun kararı ile ilgili dernek, Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

4-Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen işleri üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

5- Federasyona üye derneklere üyelik koşullarını taşıyan ama üye olmayan, psikodrama ve grup terapileri alanında çalışan ruh sağlığı profesyonelleri ile diğer sağlık ve meslek grubu çalışanlarının, bilimsel ya da mesleki kurallara ve yöntemlere, etik ilkelere aykırı davrandığı iddia edildiğinde veya dernek üyesi olup da hakkında dernekçe yargılanması dışında ayrıca kişinin bağlı bulunduğu meslek örgütü nezdinde girişimde bulunulması durumunda, Yönetim Kuruluna öneride bulunur.

3- Kişinin bağlı olduğu meslek örgütünce istendiği zaman, yapılması gereken soruşturmayı yürütecek federasyon üyelerinin belirlenerek ilgili meslek örgütüne önerilmesi veya ilgili meslek örgütünce kişi hakkında işlem yapılması durumunda Yönetim Kuruluna öneride bulunur.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 25 -FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

 1. Giriş ödentisi ve aidatlar:

1.1. Federasyona üye olan derneklerin giriş ödentisi ve her derneğin yılda delege başına ödeyeceği aidatYönetim Kurulu tarafından belirlenir.

1.2. Üye Dernekler belirlenen yıllık aidatı o yılın 31 Mart tarihine kadar ödemekle yükümlüdürler.

 1. Gezi, toplantı, kongre, sergi, konser, gibi sosyal ve sportif etkinliklerden elde edilecek gelirler,
 2. Dergi, gazete vb. yayın ve reklam gelirleri,
 3. Bağışlar ve yardımlar,
 4. Federasyon’un mal varlığından elde edilecek gelirler,
 5. Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,
 6. Diğer gelirler.

MADDE 26- SÖZLEŞMELER

Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Sözleşmeleri imzaya, Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri, Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilir.

MADDE 27- DEFTERLER

Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Defter Ve Kayıtlar

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri:Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

MADDE28-  İÇ DENETİM

Federasyonda iç denetimesastır.Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; federasyonuntüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

MADDE 29-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 “ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 30- İÇ YÖNETMELİK

Gerektiğinde, Yönetim Kurulu, Federasyonun işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları ile ilgili kanunlara aykırı olmamak şartıylaiç yönetmelik hazırlar. Bu yönetmelik ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.

 

MADDE31- FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE32-AMBLEM

İlgili mevzuatlara aykırı olmamak üzereFederasyon’u temsil edecek amblemin yapılması ve değiştirilmesine Yönetim Kurulu karar verir. Üyeler kendi amblemlerinin yanında Federasyon amblemini de kullanabilir.

MADDE 33- FESİH VE TASFİYE

Federasyonun Fesih ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli: Genel Kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurulda Fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyon para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve Banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Üye derneklere eşit olarak devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernekler merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 34- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

İş bu Federasyon tüzüğü 34(otuzdört) madde ve maddeden ibarettir.