Federasyon Tüzüğü

Dr. ABDÜLKADİR ÖZBEK PSİKODRAMA DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1– Federasyonun Adı:  Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Dernekleri Federasyonu

Madde 3– Federasyonun Amacı, Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri ile Faaliyet Alanları:

1- Üye dernekleri ulusal ve uluslararası organizasyonlar, federasyonlar, platformlar, resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek,

2- Üye dernekler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak ve geliştirmek; derneklerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

3- Ulusal ruh sağlığı, grup psikoterapisi, psikodrama ve sosyodrama politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak,

4- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatına uygun olarak, federasyon üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapmak, öneri ve dilekleri belirlemek, her türlü toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, kongre ve diğer etkinlikler düzenlemek, arşiv oluşturmak, bilimsel çalışmalarda bulunulmasını sağlamak. Kitaplıklar ve kütüphaneler oluşturmak, kitap, gazete, bülten, broşür vs. yayınlamak. Bilgisayar ve iletişim teknolojisinden faydalanarak yayın yapmak,

5- Amacın gerçekleştirilmesi için elverişli bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6- Psikodrama eğitim, uygulama ve araştırmaları konularında bütünlüğü sağlamak, hizmetlerin geliştirilmesine ve desteklenmesine yardımcı olmak,

7- Psikodrama, sosyodrama ve grup psikoterapisini ilgilendiren sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve görev almak, çözüm önerilerini kamuoyuna ve yetkili kurumlara duyurmak,

8-Ruh sağlığını koruma, iyileştirme ve önlemede psikodrama, sosyodrama ve grup psikoterapisinin önemi ve rolünü belirgin hale getirmek,

9- Psikodrama uygulamasını güncel ve çağdaş standartlara ulaştırmak amacıyla, mesleki eğitim programları geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

10- Mesleki kariyer ve onuru korumak, psikodrama alanında çalışanlar arasındaki veya eğitici–eğitilen, danışan/hasta ilişkileri ve taraflarla ilgili etik ilkeleri belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak,

11- Psikodrama ve sosyodrama eğitiminin standardizasyonu ve akreditasyonunu ve yeterlilikleri sağlamak,

12- Psikodrama alanındaki her türlü gelişmelerin ve yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

13- Psikodrama eğitim ve uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında ve uygulanmasının sağlanmasında görev almak için çalışmalar yapmak, mevzuatın aksayan yönlerini tespit edip düzeltilmesi için çalışmalar yapmak,

14- Psikodrama konusunda toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak,

15- Psikodrama alanında çalışanlar ve psikoterapistlerin özlük haklarının korunmasına ve geliştirilmesine, ilgili alanlarda yasadıkları sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,

16- İlgili kurumlardan izin almak şartıyla doğal afet, toplumsal olaylar (kriz), savaş ve olağanüstü durumlarda yurtiçi ve yurtdışında gerekli çalışmaları yapmak, desteklemek ve görev almak,

17- Genel Kurul kararıyla yetkilendirilmiş yönetim kurulu tarafından yürütmek üzere her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak; federasyon tüzüğünde yer alan amaçları yürütmek için ilgili şirketlerle anlaşma yapmak, federasyonun amacına yönelik eğitim vermeye yetkin eğiticilerden hizmet almak, şirket kurmak, kurulu şirketlere genel kurul kararı ile katılmak,  Federasyonun çalışmaları için gerekli gördüğü tesisleri kurmak ve işletmek, Federasyon ihtiyaçlarını karşılamak için taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, gayrimenkuller üzerinde Federasyon leyh ve aleyhinde her nevi ittifak, şufa ve ipotek gibi haklar intisap etmek veya vermek, terkin ve fek etmek,

18- Kamu yararına çalışan federasyon” statüsü almak için çalışmak ve bu konudaki yasa, yönetmelik, genelge vb. ile tanınan haklardan yararlanmak,

19- Üyelerinin kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara destek sağlamak amacıyla lokal, çok amaçlı salon, kütüphane, okuma odaları ve salonlar açmak, sosyal tesisler kurmak, bunları tefriş etmek, çalıştırmak veya kiraya vermek,

20- Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

21- Psikodramatistlerin görevlerini sürdürürken, eğitimleri ve akademik gelişimlerinin sağlanması konusunda yöntemler geliştirmek, ilgili kurul ve kurumlarda görev almak ve çalışmalarda bulunmak,

22- Psikodramatistlerin bilimsel çalışmalarda bulunmalarına yardımcı olmak, bilimsel çalışmalar planlamak, uygulamak, koordine etmek,

23- Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, ulusal ve uluslararası diğer derneklerle, vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

24- Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda ulusal ve uluslararası konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona ya da eşdeğer düzeyde organizasyonlara katılmak,

25- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için, mevzuatına uygun olarak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve yurtiçi ve yurt dışı gönüllü kuruluşlarla bilimsel çalışmalarda bulunmak, ulusal ve uluslararası hibe ve kredi kurum/ kuruluşlarına proje hazırlamak ve yürütmek, projeler oluşturmak, projelere katılmak ve protokoller yapmak, yasal sınırlamalar çerçevesinde gerekli görülen her türlü çalışmaları yapmak,

26- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

27- Psikodrama Dernekleri Federasyonu, kuruluş amaçları doğrultusunda, üye derneklerin ve bu derneklerin üyelerinin idare ve yönetmelikler ile ilgili doğrudan ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, üyelerini her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek ve ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda yönetim kurulu kararı ile taraf olmak

28- Yurt içinden ve yurtdışından ayni ve nakdi yardım ve bağış almak.

29- Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli gördüğü nitelik ve sayıda kurullar kurmak.

30- Çalışmalarda üyeler ve üyeler dışındaki kurum, kuruluş ve kişiler için gönüllülük esas olmakla beraber yetkili kurul görev verebilir.

31- Federasyon amacı doğrultusunda ülke genelinde ve gerekli gördüğü hallerde başka ülkelerde faaliyet gösterebilir.

32- Federasyon yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler kurabilir. Genel Kurula katılma hakkına sahip delege sayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilir.

33- Federasyon evrensel hukuk ilkeleri, anayasa, kabul edilmiş uluslararası sözleşmeler ve yasalarda tanınmış insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde toplumun ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile faaliyet gösterir.

34- Federasyon, eğitimle ilgili tüm çalışmalarını bünyesinde oluşturacağı Meslek İçi Sürekli Eğitim ve Belgelendirme Merkezi (MİSEM) aracılığı ile yapar. Eğitim dışı amaçları ise zorunlu kurullar dışındaki alt kurullar aracılığıyla yürütülür. Hem MİSEM hem de tüm alt kurullar federasyon yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır. MİSEM ve alt kurulların görev yetki ve sorumlulukları, Federasyon’un işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları ile ilgili kanunlara aykırı olmamak şartıyla hazırlanan ve genel kurul tarafından onaylanan iç yönetmelikler yoluyla belirlenir ve uygulanır.

35- Federasyon amaçları ile uyumlu çalışmalarında gerek görüldüğünde farklı alanlardaki uzmanlardan danışmanlık alır.

36- Seçimlik kurullar yönetmelikleri bu tüzüğün ekidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 7– Psikodrama Dernekleri; Federasyon Genel Kurulunda delege yöntemi ile temsil edilir ve federasyon (YK, DK VE DİSİPLİN KURULU) organlarında görev alabilir. Üye olan Psikodrama Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği etkinlik ve faaliyetlere katılırlar.

Genel Kurul Federasyonun en yetkili organıdır. Genel Kurulun görev ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez. Genel kurula gönderilmek üzere üye dernekler Delege gönderir. Genel Kurula; her üye Dernekten yedi (7) delege katılır.

Her Üye Dernek Delegelerinin seçimlerini iki şekilde belirler.

1- Üye Dernekler yedi (7) asil Delege seçerler.

2- Yürütme delegelerinden eğitici olmayanlar MİSEM dışında tüm alt kurullarda çalışabilir

3- Üye derneklerin Eğitim Kurulu Delegeleri: Derneklerin Eğitim Kurulu delegesi o derneğe üye eğitici ve yardımcı eğiticilerin tamamından oluşur. Ancak eğitim kurulu delegeleri seçimlik kurullara aday olabilir ve/veya seçilirler. Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu’na katılacak delegelerinin Federasyon tüzüklerinde belirtildiği şekliyle seçim usulü ile tespit ederek, en geç genel kurul tarihinden 30 gün önce asil ve yedek delegelerin isim soy isim ve iletişim adreslerini Federasyon Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirirler.

4- İstifa eden delege kurullarda görevi var ise genel kurulun bitimine kadar kurul görevlerine devam etmelidir.

5- Federasyon genel kurul toplantılarına delegelerin katılımı masrafları ile ilgili giderleri ilgili dernek tarafından karşılanır.

6- Genel kurula katılmayan delegelerin geçerli gerekçelerini belgelendirilerek iletilmesi gereklidir.

Madde 8– Psikodrama Dernekleri Federasyonu’na üyelik başvurusunda bulunan psikodrama dernekleri ve dernek yönetim kurulu üyeleri, uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Federasyonun amacını gerçekleştirmesini zorlaştırıcı ve/veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Federasyon’un kararlarına kayıtsız kalamaz. Kararları uygulamaktan imtina edemez. Delege sıfatı aşağıdaki hallerde sona erer:

  1. a) Delegesi olduğu üye derneğin Federasyon Üyeliği sona ermişse,
  2. b) Delegesi olduğu üye dernekteki kendi üyeliği sona ermişse,
  3. c) Delege vefat eder veya bu sıfatından kendi isteği ile istifa ederek ayrılmak isterse.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 10-Federasyonun asli organları: Genel Kurul, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu’dur. Federasyonun seçimlik organları ise; Meslek İçi Sürekli Eğitim ve Belgelendirme Merkezi (MİSEM),Bilimsel Araştırma ve Yayın Kurulu (BAYK), Bilimsel Etkinlik Düzenleme Kurulu (BEDÜK), İletişim Kurulu, Etik Kurul ve Arşiv Kuruludur. Seçimlik organlara, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Gerekli görüldüğünde federasyon genel kurulunca başka organlar ve alt komiteler, çalışma birimleri oluşturulabilir. Bu organlara zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez.

Madde 11– Genel Kurul

Genel Kurul, Federasyon’un en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel Kurul, üye derneklerin eşit temsili ile oluşur. Her üye dernek 7 (yedi) delegeyle temsil edilir. Genel kurulda sadece delegelerin seçme ve seçilme hakkı vardır. Üye dernekler federasyon genel kurulundan en geç bir ay önce federasyon yönetimine delegelerini bildirmek zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise toplantı ilanını takiben en geç toplantıya bir hafta kala derneklerce delege listeleri Federasyona gönderilecektir. Üye dernekler delege seçimlerini kendi genel kurullarında yaparlar.

Madde 12– Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul, Federasyon üç yılda bir Mayıs ayında gündem konularını görüşmek için olağan olarak toplanır. Federasyon ayrıca Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü ya da Genel Kurulu oluşturan üye dernek delege sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

Madde 13– Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Madde 14–  Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve Yönetim kurulu tarafından hazırlanmış listedeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

Madde 15– Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

1- Federasyon organlarını seçmek,

2- Federasyon Tüzüğünü değiştirmek,

3- Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, faaliyet ve hesapları ile ilgili raporları görüşmek ve bu doğrultuda ibra edilip / edilmemeyi karara bağlamak,

4- Federasyon’un bir konfederasyona katılmasına veya bir konfederasyondan ayrılmasına karar vermek, işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

5- Gerektiğinde Federasyon’a taşınmaz satın almak veya mevcut taşınmazları satmak ya da gerektiğinde bunlar üzerinde Federasyon leh veya aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

6- Federasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek,

7- Yurt içi ve dışındaki kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek

8- Yasada ve Tüzükte Genel Kurul’a verilmiş diğer görevleri yerine getirmesi

9- Genel kurul, federasyonun diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

10- Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 16-Kurulların Seçimi

Yönetim kurulu 5 asıl, 5 yedek üyeden, Denetleme Kurulu 3 asıl, 3 yedek üyeden, Disiplin Kurulu 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur.  Adaylar, gündemin ilgili maddesinde Divan Başkanlığı’na iletilir. Divan Başkanlığı bu adayların isimlerini kesinleştirir, Genel Kurul tarafından görünür bir yere asar. Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun üyeleri ayrı ayrı seçilir. Kurulların seçiminde en az asıl ve yedek üye sayısı kadar aday gösterilir. En fazla oy alanlar asıl üye, asıl üyelerden sonra sırasıyla oy alanlar yedek üye olurlar. Oyların eşitliği durumunda kura çekilir.

Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel Kurul toplantısında Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin adı soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, mesleği, işi ve adresi toplantıyı izleyen 30 gün içinde ilgili mercilere yazılı olarak bildirilir.

Madde 17 – Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, dernek delegeleri arasından üç yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler oy sırasına göre sıralanır.

Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; kendi aralarından bir Başkan, Başkan Yardımcısı, bir Sekreter Üye, bir Sayman Üye seçerek görev bölüşümü yaparlar. Diğer üyelere de Federasyon faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü yapılır.

İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu Üyeleri, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurul’a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

Asıl üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır.

Federasyon Yönetim Kurulu en fazla iki dönem görev yapabilir.

Madde 18– Yönetim Kurulu’nun Çalışma Usulü

Yönetim Kurulu, Federasyon islerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları üye derneklerin bulunduğu herhangi bir ilde veya çevrimiçi(online) yapılabilir. Toplantı gündemi ve yeri Sekreter Üye tarafından hazırlanarak on beş gün önceden Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine duyurulur.

Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, bulunmadığı takdirde Başkan Yardımcısı yönetir.

Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim Kurulu, gerekirse uzman olan bir kişiyi davet ederek görüşünü alır.

Mazeretsiz olarak bir yıl içinde 3, mazeretli de olsa toplamda 4 kez yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Madde 19-Yönetim Kurulunun Munfesih Sayılması

Her ne sebeple olursa olsun, Yönetim Kurulu üye sayısı; yedek üyelerin katılımına rağmen, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse (salt çoğunluğundan aşağı düşerse), Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 20-Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Federasyonu eğitim faaliyetleri dışındaki alanlarda temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Gerekli görülen durumlarda kira sözleşmesi yapmak,

6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

7- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8- Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10- Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

11- Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

13- Resmi özel diğer kurum ve kuruluşlarla üye dernekler ve üyeleri adına sözleşme içerikleri için toplu görüşmelerde bulunmak ve taraf olmak,

14- İhtiyaç duyulan görevleri planlamak, yaptırmak amacıyla federasyona üye derneklerin istekli üyeleri arasından seçilen ve/veya profesyonel uzman görüşlerine ihtiyaç duyulan kişilerden re’sen görevlendirilme ile komisyonlar oluşturulur. Bu komisyonların uyacağı kurallar ve çalışma düzenleri ile ilgili yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve yayınlanır.

15- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak.

Madde 21– Federasyonun Parası Ve Malları

Genel kurulun yetkilendirmesiyle; Federasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanması için herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine yetki verebilir.

Federasyon’un parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır.

Ödemeler birisi Sayman Üye olmak koşuluyla Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri olmak üzere iki üyenin imzalarını taşıyan ödeme emri ile yapılır.

Yönetim Kurulu Federasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için yeterli miktarda para bulundurabilir. Yönetim Kurulu Federasyon mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli önlemleri alır. Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıttan düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.

Madde 22 – Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca üç yıllık görev süresi için, hukuki ve mali konularda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Madde 23 – Denetleme Kurulu Görev Ve Yetkileri

Denetleme Kurulu, Federasyonun gelir-gider hesaplarını, bunların dayandığı belge ve kayıtları, muhasebeye ait defterleri denetler.

Bu amaçla Denetleme Kurulu;

1- Kasayı sayar, giderlerin tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını inceler,

2- Gerekli gördüğü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu’nu uyarır,

3- Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na verir,

4- Denetleme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister,

5- Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri, belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler,

6- Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder,

7- Denetleme görevini, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar; sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunar,

8- Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

9- Denetleme sonunda, usulsüz veya Federasyonun mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın saptanması halinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

Madde 24-  Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından üç yıllık görev süresi için, sınava girip diploma almış, en az 10 (on) yıldır psikodramatist olarak çalışanlar, eğitmen olarak kabul edildiği şartlarda en az 5 (beş) yıllık eğitmen olanlar arasından seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Madde 25– Disiplin Kurulu Görev Ve Yetkileri

Disiplin Kurulu seçildikten sonraki ilk ay içinde asıl ve yedek üyeler birlikte toplanarak asıl üyeler arasından bir Başkan seçer.

1- Toplantıya Başkan, başkanlık eder.

2- Toplantı yeter sayısı üç kabul edilebilir, özürleri nedeniyle toplantıya katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler, 1. yedekten başlamak üzere, sırayla çağrılarak toplantı yeter sayısı tamamlanır. Bu gibi durumlarda toplantıya çağrılan yedek üyelerin sayısı, asıl üyelerin sayısından fazla olamaz.

3- Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen derneklerin üyeliklerinin son bulması için, Yönetim Kurulunun kararı ile ilgili dernek, Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

4- Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen işleri üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

5- Federasyona üye derneklere üyelik koşullarını taşıyan ama üye olmayan, psikodrama, sosyodrama ve grup psikoterapileri alanında çalışan ruh sağlığı profesyonelleri ile diğer sağlık ve meslek grubu çalışanlarının, bilimsel ya da mesleki kurallara ve yöntemlere, etik ilkelere aykırı davrandığı iddia edildiğinde veya dernek üyesi olup da hakkında dernekçe yargılanması dışında ayrıca kişinin bağlı bulunduğu meslek örgütü nezdinde girişimde bulunulması durumunda, Yönetim Kuruluna öneride bulunur.

6- Kişinin bağlı olduğu meslek örgütünce istendiği zaman, yapılması gereken soruşturmayı yürütecek federasyon üyelerinin belirlenerek ilgili meslek örgütüne önerilmesi veya ilgili meslek örgütünce kişi hakkında işlem yapılması durumunda Yönetim Kuruluna öneride bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Madde 26 -Federasyonun Gelir Kaynakları

1- Giriş ödentisi ve aidatlar:

1-1. Federasyona üye olan derneklerin giriş ödentisi ve her derneğin yılda delege başına ödeyeceği aidat Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

1-2. Üye Dernekler belirlenen yıllık aidatı o yılın 31 Mart tarihine kadar ödemekle yükümlüdürler.

2- Gezi, toplantı, kongre, sergi, konser gibi sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler,

3- Dergi, gazete vb. yayın ve reklam gelirleri,

4- Bağışlar ve yardımlar,

5- Federasyon’un mal varlığından elde edilecek gelirler,

6- Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,

7- Diğer gelirler,

8- Eğitim ve Sınav gelirleri.

Madde 27– Sözleşmeler

Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Sözleşmeleri imzaya, Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri, Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilir.

Madde 28- Defterler

Defter tutma esasları;

Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Defter Ve Kayıtlar

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak aşağıda belirttiğimiz ilkeler doğrultusunda bu deftere işlenir.

Gelir ve gider belgeleri

Federasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 29-Mülki Amirliğe Yapılacak Bildirimler

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Madde 30- Federasyon edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 31- Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Madde 32– Federasyon görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde federasyon merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 33-

Federasyon, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini” genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”ni doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. Federasyon tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyonun Harcamaları

Madde 34- Federasyonun bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Federasyonun paraları milli bankalarda Federasyon adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.

Federasyon adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler, otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde federasyon saymanına teslim ederler veya federasyonun banka hesabına yatırırlar.

Federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir

Madde 35 –  İç Denetim

Federasyonda iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; federasyonun tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 36-Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim ASİL üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 “ü dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

 

Madde 37 – İç Yönetmelik

Gerektiğinde, Yönetim Kurulu, Federasyonun işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları ile ilgili kanunlara aykırı olmamak şartıyla iç yönetmelik hazırlar. Bu yönetmelik ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.

 

BÖLÜM 3  MADDE 10’DAKİ SEÇİMLİK KURULLAR YÖNETMELİKLERİ BU TÜZÜĞÜN EKİDİR.

 

Madde 38 – Federasyonun Borçlanma Usulleri

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde39 -Amblem

İlgili mevzuatlara aykırı olmamak üzere Federasyon’u temsil edecek amblemin yapılması ve değiştirilmesine Yönetim Kurulu karar verir. Üyeler kendi amblemlerinin yanında Federasyon amblemini de kullanabilir.

 

Madde 40- Fesih Ve Tasfiye

Federasyonun Fesih ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli: Genel Kurul, her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel Kurulda Fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır

 

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Federasyon para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve Banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Üye derneklere eşit olarak devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernekler merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 41- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ MADDELER:

Madde 1- Geçici Yönetim Kurulu

İlk genel kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar, Federasyonu temsil edecek ve Federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir;

Yönetim Kurulu Başkanı:

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

Yönetim Kurulu Sekreteri:

Sayman:

Yönetim Kurulu Üyesi:

İş bu Federasyon tüzüğü 41  (kırkbir ) madde ve 1(bir) geçici maddeden ibarettir.